תקנון

מבוא
1.  בהיכנסך לאתר, ולפני ביצוע פעולה כלשהי באתר, שימוש במידע באתר או בשירות כלשהו הקיים באתר או באלו מיישומיו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש באתר.
2. האמור בתקנון אתר זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע, וכן להיפך. הכותרות הינן לנוחיות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
3. מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות, למחוק או להוסיף תנאים לתקנון זה, בשלמותו או בחלקו, בכל עת. התנאים המחייבים יהיו אלה המפורסמים באתר בעת ביצוע פעולה בו.
4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מפעיל האתר. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
5. הנך מצהיר בזאת כי הינו מנוע מהעלאת טענות ביחס לתנאים ולהוראות המפורטות בתקנון זה.
הנך מצהיר כי הכניסה לאתר, השימוש באלו משירותי האתר, הידע או יישומים המוצגים באתר, מהווה הסכמה מצדך לתנאי השימוש, ובעשותך הנך מצהיר כי קראת את תנאי השימוש, הינך מודע ומסכים להם, ומסכים לפעול לפיהם.
6. סרוגים מעוצבים – NEAT הינו מותג המייצר ומוכר פרטי עיצוב והדרכות (להלן: “האתר” או “החברה” או “NEAT” ).
7. האתר הוקם במטרה לספק לכל אדם, גוף, חברה, ישות משפטית וכן לציבור הרחב (להלן: “הגולש” ו/או “הרוכש” ו/או “המשתמש”) את האפשרות לבצע רכישות מוצרים אלה באמצעות האינטרנט.
השימוש באתר, על מגוון השירותים אותם הוא מציע, מותנה בהסכמת הגולשים והמשתמשים להוראות תקנון זה ומהווה אישור כי הגולש קרא את הוראות התקנון והסכים לאמור בו, טרם ביצע רכישה כלשהי באתר או הזמין אחד משירותיו באמצעות האינטרנט או הטלפון או כל דרך אחרת.

תנאי השימוש:
8. השימוש באתר הינו אישי, לרשות המשתמש בלבד ואינו ניתן להעברה, חל איסור על המשתמש להרשות ו/או לאפשר כל שימוש במידע המופיע באתר, לרבות בתכנים, תמונות ובחומרים הגרפיים, לצדדים שלישיים, ללא הסכמת בעלי האתר בכתב.
9. גלישת המשתמש באתר, מהווה בזאת הסכמה גורפת כי המידע המופיע באתר לא ישמש למטרות מסחריות כלשהן ולא יאוחסן באתרים אחרים באינטרנט, במחשבים ביתיים או בכל כלי או ציוד אחסון אחרים. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל, מידע, תמונות או כל נתון אחר מהאתר בכל דרך שהיא.
10. צד ג’ המעוניין לפרסם תוכן כלשהו המופיע באתר זה, יפנה לבעלי האתר בכתב ויבקש את הסכמתם.
11. חל איסור מוחלט על כל משתמש באשר הוא לשנות ו/או לערוך ו/או להוסיף או לעדכן מידע על גבי האתר עצמו.
12. כל משתמש באתר שמסר את כתובת המייל שלו, נותן בזאת את הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר, לרבות, ניוזלטרים, מסרונים, דוא”ל, מבצעים וכו’. למשתמש שמורה האפשרות לבקש את הסרת פרטיו מהאתר והחברה מתחייבת לעשות זאת בהתאם להוראות החוק ובהקדם האפשרי.
13. משתמש אשר יפר את הוראות התקנון, מתחייב בזאת לפצות ו/או לשפות את האתר ו/או מפעיליו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה. מקרה של הפרת הוראות התקנון כאמור ו/או פגיעה ו/או גרימת נזק כלשהו לאתר, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת האתר ו/או מפעיליו, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק העוולות המסחריות ו/או חוק איסור לשון הרע ו/או חוק זכויות יוצרים.
לחברה שמורה הזכות לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם הנחוץ לצורך מיצוי הדין עם המשתמש.

הגבלת אחריות:
14. החברה תספק את המוצרים המוצעים באתר ישירות למשתמש או לצרכן באיכות מקסימלית וראויה על פי הבנתה ויכולותיה, בהתאם לחומרי גלם הקיימים בשוק.
15. לחברה שמורה הזכות הבלעדית לספק את מוצריה השונים באמצעות ספקים חיצוניים, כל עת שתחפוץ, ללא צורך במתן הודעה כלשהי למשתמש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
16. במקרים בהם יבחר משתמש לרכוש מוצרים של ספקים חיצוניים אשר מוצגים ו/או יוצגו מעת לעת באתר, יישא הספק החיצוני באחריות בלעדית כוללת למוצרים אילו מול המשתמש וידאג לפצות ישירות את הלקוח / המזמין / המשתמש, בכפוף להחלטתה הבלעדית של החברה ומיד עם הוראתה לעשות כן.
17. כל התמונות המוצגות באתר צולמו על ידי החברה (למעט תמונות אשר סופקו על ידי הספקים השונים של המוצרים הנלווים). המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו כי בהחלט יתכנו שינויים בין הצבעים בתמונות לבין המוצר שיסופק בפועל. שינויים אלו נובעים משינויי גוון בתמונות המוצגות על מסכים/מכשירים שונים.
18. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר. במידה ואחד הפריטים המופיע באתר אינו במלאי, תינתן ללקוח האפשרות לבטל את ההזמנה או לקבל פריט חלופי שווה ערך.
19. החברה לא תישא באחריות כספית כלשהי, כלפי משתמש זה או אחר, בסכום העולה על התמורה ששולמה בפועל על ידי המשתמש.
20. השירותים והמוצרים מוצעים למשתמש AS-IS . המשתמש מסכים, כי החברה לא תישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא תהא אחראית להתאמת המוצרים והשירותים לצרכי המשתמש ולמטרות אותן ביקש להשיג.
21. שווים המפורסם של המוצרים המופיעים באתר נקבע בלעדית בהתאם לשיקול דעתה של החברה. החברה שומרת לעצמה את האפשרות לשנות ולעדכן את מחירי המוצרים הנמכרים בכל עת.
22. במקרים בהם יתפרסם מידע באתר או באתרים מתחרים על ידי משתמשי האתר, או במדיה אחרת, מידע שאינו נכון או אינו מדויק, החברה לא תהא אחראית לכך בשום צורה ואופן. החברה לא תישא בכל אחריות למידע שיפורסם באתר מטעם משתמש זה או אחר ולכל תוצאה שתנבע כתוצאה משימוש במידע זה.
23. החברה שומרת לעצמה את האפשרות והזכות להפסיק את השימוש באתר מעת לעת, ליזום הפסקות ולשדרג את האתר ואת תכניו בהתאם להחלטתה הבלעדית ואין עליה חובה כלשהי ליידע בטרם החליטה לעשות כן את המשתמשים.
24. החברה, לרבות מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת השירותים לרבות בגין שיבושים ו/או ליקויים בהעברת המידע בין אם נגרמו במזיד על ידי צד ג’ כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.

זכויות יוצרים:
25. המידע המופיע באתר מוגן על ידי חוקי הקניין הרוחני בארץ ובחו”ל. המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שזכויות היוצרים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב המוצרים ומארזי הלידה וכל פרט אחר הקשור אליהם. למשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
26. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים, תמונות המוצרים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
27. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב.
28. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).
29. כל התוכן המילולי, אייקונים ICONS)) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ובעלי החברה.
הזמנות, מחירים ומשלוחים:
30. בעת ביצוע ההזמנה דרך האתר, אין המשתמש מחויב להירשם לבסיס הנתונים של האתר.
31. להשלמת ביצוע הזמנה יתבקש המשתמש להזין מספר פרטים מזהים: שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות וכתובת.
32. לחברה שמורה הזכות לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים ו/או שיצטברו אודותם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר מבצעים באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי החברה או על ידי אחרים עמם תתקשר החברה.
33. החברה לא תעשה כל שימוש בנתונים אלו ולא תעביר אותם לצד ג’ ללא אישור מהמשתמש, למעט למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידה לשם שימוש אישי ו/או מקרים הכרחיים להשלמת הביצוע העסקה, ההזמנה והמשלוח ו/או שירות שבחרת לרכוש ו/או במקרים בהם הומצא לחברה צו שיפוטי המחייב את החברה להמציא נתונים אלו לבית המשפט ו/או משטרת ישראל.
34. בעת רכישת הדרכה דיגיטלית באתר, על הלקוח להזין כתובת דוא’ל תקינה על מנת שישלחו אליו פרטי גישה אישיים להדרכות תוך 24 שע’ ממועד הרכישה.

בעת הזמנת מוצר באתר, ניתן לבחור באיסוף עצמי מפ”ת או שליח עד הבית.
ניתן לאסוף ללא תשלום את ההזמנה מהסטודיו בפתח תקווה, בתיאום מראש בלבד. טלפון לתיאום האיסוף: 050-6696561
35. מארזי הלידה והסלסלות יצאו למשלוח עד 3 ימי עסקים. השטיחים יצאו למשלוח עד 21 ימי עבודה מיום ביצוע ההזמנה, אישור בחירת הצבעים והעברת התשלום. מאחר וכל שטיח נסרג בעבודת יד, בתקופה לחוצה ייתכן וזמן האספקה יתארך – החברה שומרת לעצמה את הזכות, במקרים חריגים, להודיע למשתמש כי זמן האספקה יתארך.
 36. המחירים באתר אינם כוללים את עלות השילוח – אלא אם יוחלט אחרת על ידי החברה.
37. במקרים בהם הוזמן מוצר שאינו נמצא במלאי, יסופק מוצר דומה ככל הניתן למוצר המקורי ובשווי זהה עד כמה שניתן. במוצרים הסרוגים, יעשה שימוש בבדים בצבעים דומים ובסגנון העיצוב של המוצר שנבחר, על פי שיקול דעתה המקצועי של החברה.
38. אלא אם צוין אחרת בדף המוצר באתר, המוצרים אינם כוללים את הפריטים הנלווים המצולמים עמם.
39. לחברה שמורה האפשרות להסיר כל מבצע שיפורסם באתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למי מהמשתמשים.
40. במקרה ונפלה טעות בפרטי המוצרים  כגון שם המוצר, תיאור המוצר, מחירו, תנאי התשלום, תמונת המוצר וכיו”ב, יהיה מפעיל האתר רשאי לבטל את ההזמנה. במקרה ביטול הזמנה ו/או ביטול פעולה כל שהיא, לא יבוצע חיוב למשתמש.
41. מחירי המשלוחים מופיעים באתר נקבעים על פי תעריפי המשלוחים ליעדים השונים וישתנו מעת לעת על פי השינויים במחיר המשלוחים בשוק.
42. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה ו/או הספקים יהיו רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
43.  החברה לא תישא באחריות כלשהי, בין אם נזיקית, בין אם כספית ובין אם למעשים פליליים שייגרמו על ידי מי מהשליחים העובדים עמה.
44. במקרים בהם משתמש ביצע הזמנת מוצר באתר ומקבל ההזמנה לא היה במען שנמסר בעת ביצוע ההזמנה, שמורה לחברה האפשרות להשאיר את המוצר המוזמן אצל שכן קרוב, בתאום עם המזמין.
ביטול עסקה ומדיניות החלפות והחזרות
45.מועדון החברים ניט פרפקט המכיל הדרכות סריגה הינו מנוי בתשלום מתחדש קבוע לפי תאריך ההרשמה.ביטול החברות מתבצע מול הודעה מייל בלבד neat.f.design@gmail.com תוך עד 2 ימי עסקים.

46. המוצרים הסרוגים בחנות נעשים בעבודת יד מוקפדת עד הפרטים הקטנים. במידה ואינכם מרוצים מהמוצר- אנא צרו קשר.

החלפה/החזרה של מוצרים שאינם בהזמנה אישית – עד 14 יום מיום קבלת המוצרים – במידה ולא נעשה שימוש במוצר והוא כחדש. ההחזר לא יינתן על דמי המשלוח, כמו כן דמי המשלוח להחזרה יהיו באחריות הקונה. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 ותקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
47. במקרים של הזמנות בהתאמה אישית – כל פריט נסרג במיוחד לפי דרישות הלקוח לרבות לאחר בחירת הצבעים ואישורם על ידו – לכן לא ניתן לבטל/החליף/ לקבל החזר כספי בגין מוצר שהוזמן בהתאמה אישית. הכל בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010, סעיף 6 – הגבלת זכות הביטול על ״טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות״.
48. החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. החברה אינה אחראית על מוצרים שנפגעו או נפגמו כתוצאה משימוש בלתי נכון או לא תקין של הרוכש.
49. בכל מקרה האחריות של החברה, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים המוצעים למכירה באתר זה מוגבלת למחיר המוצר הספציפי נשוא התביעה או הדרישה, אשר שולם בפועל על המוצר/השירות שהוזמנו ע”י הרוכש.

אבטחת האתר
50. החברה מתחייבת לספק הגנה ברמה הגבוהה ביותר שניתן למשתמשים בכרטיסי אשראי ע”ב טכנולוגית  SSL.
51. על מנת למנוע מקרים של גניבת זהות או ביצוע שימוש לרעה בנתוני האשראי המוזנים של המשתמשים, הנתונים אינם נשמרים בצורה כלשהיא באתר אלא רק ע”י ממשק מתאים של חברת טרנזילה בע”מ
52. האתר נבנה בהתבסס על תקן PCI המחייב נקיטה סטנדרטים בינלאומיים נוקשים ומחמירים.
53. במקרים בהם משתמש הזין פרטי אשראי שגויים לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה באתר והחברה רואה בכך משום הזמנה שלא בוצעה ולא תהיה אחראית בשום צורה שהיא למקרים בהם מסיבות טכניות פרטי האשראי של המשתמשים לא נקלטו במערכת ו/או נקלטו שגויים.
54. כנגד משתמשים שיזינו פרטי כרטיסי אשראי כוזבים יינקטו פעולות משפטיות שיבטיחו את אי הישנות המקרים, לרבות פניה למשטרת ישראל, נקיטת הליכים משפטיים כנגד אותם משתמשים ומיצוי הדין עימם.
55. לחברה שמורה האפשרות לשלוח למשתמשים דוא”ל ולפנות אליהם בכתב או בעל פה, ככל שתמצא לנכון, במקרים בהם יתקבלו פרטי כרטיס אשראי שגויים או כוזבים.
56. מיד לאחר ביצוע רכישה ואישור ההזמנה, רשאית החברה לבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי מול חברות האשראי. עם אימות פרטי האשראי, רשאית החברה לשלוח הודעה מתאימה למשתמש כי הפעולה אושרה או נדחתה.
57. במקרים בהם משתמש אינו מעוניין למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, אלא באמצעות הטלפון, רשאי ליצור עמו נציג האתר קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי. הפעולה תחשב כמושלמת מצד החברה רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע”י המשתמש.
58. החברה לא תישא באחריות כלפי משתמשים וצדדים שלישיים לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה לרבות שביתות השבתות וכו’, אלא אם כן נכתב אחרת ובמפורש בעמוד המכירה.
חסימת משתמש:
59. החברה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי, לחסום לאלתר שימוש באתר על ידי משתמשים העושים שימוש באתר בניגוד לחוק ו/או בניגוד להוראות תקנון זה או מכל סיבה סבירה אחרת. חסימת המשתמשים יכולה שתהיה באמצעים טכנולוגיים או בכל דרך אחרת שתמצא לנכון.
60. המשתמש מתחייב לכבד כל איסור של החברה לגלוש באתר, ככל שיודע לו על ידה.
61. ברירת דין וסמכות שיפוט: מקום השיפוט הייחודי והבלעדי בגין כל עניין הנובע מהשימוש באתר או באיזה מהיישומים באתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב-יפו ועל השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל.
62. החברה רשאית לשנות את הוראות התקנון ו/או כללי השימוש באתר מעת לעת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מידית.

בכל שאלה ו/או הבהרה ניתן לפנות ישירות בדוא”ל : neat.f.design@gmail.com